ระบบช่วยวัดคุณภาพน้ำผ่านการพัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มและอุปกรณ์ IoT

ไฮท์โด คืออะไร ?

ไฮท์โด เป็นระบบช่วยวัดคุณภาพน้ำที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม และอุปกรณ์ IoT ที่ทันสมัย นวัตกรรมนี้ถูกนำมาใช้ในการติดตาม และเฝ้าระวังค่าต่าง ๆ ของน้ำ เช่น ค่า pH, ค่า EC (Electrical Conductivity), และค่า DO (Dissolved Oxygen) ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเชื่อมต่อ และส่งแบบเรียลไทม์ไปยังแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เพื่อแสดงผล และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแม่นยำ

นอกจากนี้ ไฮท์โดยังมีระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลประจำวันหรือแจ้งเตือนเมื่อค่าที่ติดตามและเฝ้าระวังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามและจัดการคุณภาพน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที

ทำไมต้องติดตั้งไฮท์โดกับใส่ใจ ?

     คุณภาพของน้ำมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอุตสาหกรรมในหลายแง่มุม เช่น การใช้น้ำทางการเกษตรซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช หรือการใช้น้ำในการทำปศุสัตว์ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของสัตว์หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการใช้น้ำในขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ ทางด้านอุตสาหกรรม หากมีการใช้น้ำที่มีคุณภาพต่ำอาจส่งผลต่อการผลิตให้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยได้ ดังนั้น การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพของน้ำให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างระบบไฮท์โดจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ

Zero Touch

ใช้ง่าย ไม่ต้องมีความรู้เฉพาะทางก็ใช้ได้

Plug and Play

สะดวก ใช้ได้เลย ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบเดิม

Real-time display

แสดงผลแบบเรียลไทม์บน Web Application

LINE Notify

แจ้งเตือนผ่าน LINE Notify

ติดตั้งไฮท์โดกับใส่ใจดีอย่างไร ?

     บริษัทใส่ใจ เทค เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นในการส่งมอบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้าด้วยความใส่ใจ และต้องสามารถใช้งานได้จริง ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน พร้อมด้วยการอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำ การพัฒนา การออกแบบ ติดตั้ง ตลอดจนจัดทำคู่มือการใช้งานและจัดอบรมให้โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งระบบไฮท์โดก็จัดเป็นหนึ่งในโซลูชันที่ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและสนับสนุนลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากใส่ใจ

ฟรีการบำรุงรักษาระบบ

ระยะเวลา 3 ปี (ปีละ 1 ครั้ง)

รับประกันการทำงานระบบ

ระยะเวลา 3 ปี

อบรมการใช้งานอุปกรณ์

อบรมการใช้ซอฟต์แวร์ระบบ