Last Updated: July 10, 2024By Categories:

Thailand Smart City Expo 2023

บริษัท ใส่ใจ เทค ได้เข้าร่วมเปิดบูธในงาน Thailand Smart City Expo 2023 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และได้รับเกียรติต้อนรับแขก VIP มาเยี่ยมชมบูธ ที่งาน Thailand Smart City Expo 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน

โดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ผอ.DEPA และคณะติดตาม มาชมการนำเสนอผลงานการนำเทคโนโลยี IoT ไปใช้จริงในโครงการ SmartCity ทุกท่านได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ภาพบรรยากาศภายในงาน

Related projects