Minilink board

MiniLink เป็นโหนด IIoT ที่ราคาย่อมเยา สามารเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานและมีโมดูลสื่อสารในตัว มีให้เลือกอยู่สองรุ่นหลัก คือใช้หน่วยประมวลผล ESP32 หรือ Arm Cortex M0+ โดยรุ่นที่ใช้ ESP32 จะรองรับการพัฒนาโปรแกรมโดย Arduino IDE , ESP-IDF, MocroPython , JavaScript , Lua ส่วนรุ่นที่ใช้ Arm Cortex M0+ จะรองรับการพัฒนาโปรแกรมโดย Arduino IDE , MPLAB X IDE , Atmel Studio 7 IDE, CircuitPython